Verzekeringen

Bewust worden van risico’s en eigen verantwoording

  • Elke bedrijf, organisatie en vereniging is verplicht een geldig aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarin de aangeboden activiteiten gedekt zijn.
  • Ook begeleiders doen er verstandig aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  • Bij aansprakelijkheidsverzekeringen ligt de wettelijke controleplicht bij de consument. Handhaving is niet geregeld en aansprakelijkheidsverzekeringen voor  risicosporten als wildwaterkajakken kunnen niet zomaar worden afgesloten. Er zijn dan ook veel bedrijven, organisaties en verenigingen die onverzekerde activiteiten aanbieden.

Kwaliteit en veiligheid

Een verzekeringsmaatschappij zit niet te wachten op risicovolle verzekeringen en zal pas bereid zijn een dekking te verstrekken als duidelijk wordt dat het risico aanvaardbaar is. Het certificeringsysteem van Kajak Level schept hier voor alle partijen duidelijkheid.

Consument

Een consument kan alleen zelf verantwoordelijkheid nemen over zaken waarvan hij/zij geacht kan worden ook een inschatting te kunnen maken. Bij de meeste activiteiten en sporten met zogenaamde risicoverhoging zal dit nauw samenhangen met de specifieke kennis, ervaring en vaardigheden die een consument of sporter van een activiteit of sport heeft.

Van een beginner mag je verwachten dat men zich bewust is van het feit dat men zich bij kajakken op wildwater kan bezeren en dat blessure risico (zoals bijvoorbeeld een arm uit de kom) niet uitgesloten kan worden. Voor het inschatten of een boom, rots of stuw gevaarlijk is heb je meer ervaring en kennis nodig. Van iemand met veel kennis en ervaring kan ook bewuste keuzes in het nemen van eigen risico’s worden verwacht. Voor het nemen van deze bewuste risico’s kun je natuurlijk niet verwachten dat een verzekeringmaatschappij dat risico dekt.

  • In het Kayak Level systeem staan de vaardigheden van verschillende Levels omschreven en wordt het niveau van een consument die bij een Kayak Level gecertificeerde Organisation deelneemt geadministreerd. Ook is het mogelijk om bij Kayak Level individueel een niveau te laten bepalen.
  • Het niveau van een User is bekend. Een Instructor is capabel bevonden om een User niveau te kunnen bepalen. Een Guide kan een User niveau herkennen.Een User kan er vanuit gaan dat als hij/zij onder begeleiding van een Guide of Instructor geen verhoogd risico loopt of dat het verhoogd risico verantwoord af is gezekerd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is een Guide of Instructor verplicht dit in het bijzijn van andere deelnemende of aanwezige personen aan de User kenbaar te maken. Alleen als van een User verwacht mag worden dat er zelf een risico inschatting gemaakt kan worden, kan deze (indien de Guide of Instructor dat toestaat) geheel voor eigen verantwoording dat risico aanvaarden.

    Deze laatste regel is nimmer van toepassing bij minderjarige personen!

Guide en Instructor

Zodra je mensen begeleidt of uitnodigt om aan een activiteit, cursus of tocht deel te nemen is er sprake van een stukje verantwoording die jij neemt. De mate van deze verantwoording hangt nauw samen met hetgeen in de alinea “consumenten” hierboven staat omschreven. Ook jouw vaardigheden als begeleider spelen een grote rol. Goede eigen vaardigheden hoeven niet altijd positief voor de veiligheid te zijn. Neem jij als goede kajakker bijvoorbeeld mensen mee op wildwater boven hun niveau dan kunnen de risico’s onaanvaardbaar hoog worden. Nodig je bijvoorbeeld mensen uit die veel beter kunnen kajakken dan jezelf, dan kun je er nog niet vanuit gaan dat zij jou veiligheid zullen bieden. Voor onverantwoord en gemakzuchtig gedrag kun je natuurlijk niet verwachten dat een verzekeringmaatschappij het risico dekt.

  • In het Kayak Level systeem worden begeleiders op hun kennis, inzicht, vaardigheden en begeleiderschap getoetst. Daarnaast is er een regelgeving opgesteld waarmee (mits nageleefd) risico’s sterk afnemen en grove onverantwoordelijkheden uitgesloten worden.
  • Een Guide en Instructor dienen aan de hoogste eisen te blijven voldoen. Ook hiervoor stelt Kayak Level normen en worden bijvoorbeeld bijscholingen en trainingen verplicht.

Organisation

Het organiseren van activiteiten en sporten zoals in Kayak Level beoogd wordt vergt expertise en kundigheid. Van organisaties maar ook van begeleiders kun je niet verwachten dat zij zelf een hoge mate van specifieke kennis, ervaring en vaardigheden van alle activiteiten en sporten hebben. Het bedenken van nieuwe activiteiten of tochten is minder moeilijk dan het organiseren hiervan. Het motto van Kayak Level is “schoenmaker houd je bij je leest”. Van een verzekeringmaatschappij kun je niet verwachten dat het risico van iedere willekeurig bedachte activiteit of tocht zomaar gedekt wordt.

Een Kayak Level organisatie zal duidelijk kenbaar moeten maken welke activiteiten onder de Kayak Level certificering vallen. Ook van andere activiteiten die een organisatie aanbiedt zijn Kayak Level gecertificeerde verplicht een goede kwaliteit aan te bieden en draaiboeken met risico analyse bij te houden. Hierdoor blijft de goede kwaliteit en veiligheid die Kayak Level uitstraalt beschermd.

  • In het Kayak Level systeem is een Organisation bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het maken van draaiboeken en risico analyses en moeten deze draaiboeken door een Instructors C inhoudelijk gecontroleerd worden en door een Instructor D algemeen beoordeeld worden.

Verzekeringmaatschappij

Het risico dat een verzekering met een aansprakelijkheidsverzekering dekt komt overeen met het uitzonderlijke risico wat op een bepaald niveau voor de consument niet was te voorzien of door de Organisation in de voorbereidingen niet bepaald kon worden of door de begeleider niet voorkomen had kunnen worden.

Omdat activiteiten ook in het buitenland plaats vinden streeft Kayak Level naar een eenduidige aansprakelijkheidsverzekering voor alle Europese landen. Wellicht kan een samenwerkingsverband tussen verzekeringen uit verschillende landen de oplossing zijn. Voorlopig zullen verzekeringmaatschappijen die een aan Kayak Level verbonden aansprakelijkheidsverzekering aanbieden met name de risico’s voor juridische kosten in het buitenland hoog in schatten en daar dan ook een maximum bedrag voor stellen.